Windows за в къщи (за служители в администрацията) … А Орлин Кузов кой е? И какво по-точно прави държавната администрация?

Това е новината директно от сайта на министерството на Ники Василев – МДААР. „Започва раздаването на инструкции за домашно ползване на лицензиран софтуер“; „… връчи първия инсталационен диск и ключ за активиране за лицензиран софтуер на Орлин Кузов, съветник на министъра на образованието и науката по ИКТ.“Значи ако ми дадат диск и ключ за активиране, това всъщност означава, че съм получил инструкция – добре е да се знае, ще го имам в предвид. Реших междувременно да разбера кой е първия с подарен Windows за домашно ползване. В регистъра на административните структури и на актовете на органите на изпълнителната власт, потърсих ръководен орган с думата „орлин“ – оказа се изпълнителен директор на агенция „Развитие на съобщенията и на информационните и комуникационните технологии“ RAS_orlin

Обаче в сайта на министерството на образованието и науката, дирекция „Информационни и комуникационни технологии в образованието“, същият човек се оказва директор дирекция „Информационно обслужване и технологии“. И се образуваха едни чуденки в мен … Вероятно човек, който е едновременно съветник, изпълнителен директор на агенция и директор на дирекция в образованието заслужава да е първият с лицензен домашен Windows … Да му е честито!

Замислих се, естествено, дали информацията в „регистъра“ не е актуална. Ще потърся в Портала на държавната администрация … йок:

Уважаеми колеги,
Настоящата страница е в процес на преструктуриране на информацията и нейната насоченост. Следва да имате предвид, че публикуваните към момента документи не са актуални и единствено в рубрика „Актуално” се публикуват актуални работни документи.
Благодарим Ви, че работихме заедно и се надяваме и да продължим в бъдеще заедно да поддържаме Портала!
Дирекция „Стратегическо планиране и управление“
Администрация на Министерския съвет

Естествено, секцията „Актуално“ е празна .. а се оказва, че „Портала на ДА“ е в този вид от няколко месеца …

Зачетох се в закона за администрацията: „§ 28. (1) Архивът и данните от Регистъра на административните структури и на актовете на органите на изпълнителната власт и от Регистъра на държавните служители се обединяват в Административния регистър.
(2) В срок 6 месеца от влизането в сила на този закон министърът на държавната администрация и административната реформа издава наредбата по чл. 61, ал. 4.

Чл. 61. (Изм. – ДВ, бр. 24 от 2006 г.) (1) В Министерството на държавната администрация и административната реформа се създава и поддържа Административен регистър, който съдържа информация за:
1. административните структури и ръководните им органи;
2. административните услуги и регистрационните, лицензионните, разрешителните и съгласувателните режими, образците на документи, свързани с тях, както и издаваните индивидуални административни актове;
3. незаетите длъжности в администрацията;
4. обявленията за конкурсите за държавни служители;
5. служебните правоотношения.
(2) Административният регистър се поддържа като единна електронна база данни, които се вписват от служители, определени от съответния ръководител на административна структура. Служителите отговарят за достоверността на въвежданата информация.
(3) Административният регистър е публичен, с изключение на информацията по ал. 1, т. 5.
(4) Обстоятелствата, които се вписват, условията и редът за воденето, поддържането и ползването на Административния регистър се определят с наредба на министъра на държавната администрация и административната реформа.

Издадена е Наредба № 1 от 27 юли 2006 год. за административния регистър, в която е изброено какво и как трябва да се вписва, а нормативния документ влиза в сила от 1 май 2007 год.

Чл. 3. Регистърът се поддържа като единна електронна база данни.
Чл. 4. (1) Регистърът е публичен с изключение на информацията по чл. 5, т. 5.
(2) Публичният достъп до информацията в регистъра се осигурява чрез страницата на Министерството на държавната администрация и административната реформа в Интернет.

А то тогава явно не бива да се разчита на информацията от съществуващия в момента регистър.

А дали след 1 май информацията ще бъде актуализирана? Твърдо НЕ, защото:

§ 4. В срок до 7 работни дни от влизане в сила на наредбата ръководителите на административните структури издават заповеди за определяне на служителите, които ще извършват вписванията, и тези, които ще контролират дейността по вписването. Копия от заповедите се изпращат в министерството на държавната администрация и административната реформа в 7-дневен срок след издаването им.

Чл. 23. (1) Обстоятелствата, подлежащи на вписване в регистъра, както и промените в тях се отразяват в 7-дневен срок от влизането в сила на акта, от който произтичат.
(2) Информацията за индивидуалните административни актове се вписва в регистъра в 7-дневен срок от издаването им.
(3) За новосъздадени или преобразувани административни структури срокът по ал. 1 и 2 е тримесечен.

Тоест – достоверна информация от интернет за това кой какъв е и каква е структурата на държавната администрация би трябвало да получим в интервала между 29 май и 1 август.

Сега, да видя и указанията – защо ли не се изненадвам, че са в DOC формат … и то недъгаво форматирани …

1. Министерството на държавната администрация и административната реформа чрез определен служител предоставя физически дистрибутив (инсталационен диск/носител) и ключ за активиране на продукти на Майкрософт на определен от всяка администрация служител, като се подписва приемо-предавателен протокол с отразени име, телефон и email за контакт на отговорния служител. Отговорният служител се определя от организацията заявител и е отговорен за контрола по ползването на дистрибутивите и за физическото им съхранение.

2. Служителите от държавната администрация получават правото да ползват за собствена употреба Майкрософт десктоп операционна система срещу подпис и попълнена декларация.

3. Служителите, получили диск и ключ за инсталиране, за време не повече от два дни следва да инсталират и активират продукта и върнат дистрибутива обратно в администрацията.

4. Декларацията се подписва лично от ползвателя – Приложение № 1

5. Декларациите се съхраняват във всяка от администрациите (дирекции ИТ, отдели и др.).

В Министерството на държавната администрация и административната реформа ежегодно през м. февруари всички Администрации предоставят обобщена (включваща подчинените структури) справка за предоставените им лицензи (дълготрайни нематериални активи – софтуер) – Приложение № 2

Приложение № 2

към Указания за прилагане на споразумение за използване на Майкрософт десктоп операционни системи и офис-пакети за служители в държавната администрация

наименование на администрацията

населено място

Office XP/2007

брой

WinXP/ Vista

брой

Win Stand Server 2003

брой

Всичко лиценз

1.

45.

Брой лиценз:

Всичко лицензи:

Приложение № 1

към Указания за прилагане на споразумение за използване на Майкрософт десктоп операционни системи и офис-пакети за служители в държавната администрация

Д Е К Л А Р А Ц И Я

Долуподписаният ………………………………………………………………………………………………………………..
(трите имена на лицето, получаващо права на домашно ползване на лицензиран софтуер)

(ЕГН)

На длъжност………………………………………………………………………………………………………………………..

Администрация ……………………………………………………………………………………………………………………

(наименование на администрацията)

адрес на администрацията……………………………………………………………………………………………………..

Д Е К Л А Р И Р А М

приемам предоставения ми служебно дистрибутив за Майкрософт десктоп операционна система и офис-пакет лиценз и се задължавам да не го разпространявам, копирам или предоставям на трети лица.

Декларирам, че ще използвам този лиценз за работа само на един брой работна станция в домашни условия.

Запознат/а съм с условията за предоставянето му.

Приемам и съм съгласен/а с условията по предоставяне на Майкрософт десктоп операционната система и офис-пакета.

Настоящата декларация подписвам при съзнанието за отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

Дата:

ДЕКЛАРАТОР:

(подпис)

Това е членът от наказателния кодекс:

Чл. 313. (Изм. – ДВ, бр. 28 от 1982 г., в сила от 01.07.1982 г.) (1) (Изм. – ДВ, бр. 10 от 1993 г., изм. и доп. – ДВ, бр. 92 от 2002 г.) Който потвърди неистина или затаи истина в писмена декларация или съобщение, изпратено по електронен път, които по силата на закон, указ или постановление на Министерския съвет се дават пред орган на властта за удостоверяване истинността на някои обстоятелства, се наказва с лишаване от свобода до три години или с глоба от сто до триста лева.
(2) (Нова – ДВ, бр. 10 от 1993 г., изм. – ДВ, бр. 50 от 1995 г.) Когато деянието по ал. 1 е извършено с цел да се избегне заплащане на дължими данъци, наказанието е лишаване от свобода от една до шест години или глоба от сто до двеста и петдесет лева.
(3) (Предишна ал. 2 – изм., ДВ, бр. 10 от 1993 г., изм. и доп. – ДВ, бр. 92 от 2002 г.) Наказанието по ал. 1 се налага и на онзи, който потвърди неистина или затаи истина в частен документ или съобщение, изпратено по електронен път, в които по изрична разпоредба на закон, указ или постановление на Министерския съвет е специално задължен да удостовери истината, и употреби този документ като доказателство за невярно удостоверените обстоятелства или изявления.
(4) (Нова – ДВ, бр. 62 от 1997 г.) Който във връзка с публично предлагане на ценни книги в проспект или обзор за икономическо състояние използва неистински благоприятстващи данни или премълчава неблагоприятни такива, които са от съществено значение при вземане на решение за придобиване на ценни книги, се наказва с лишаване от свобода до три години и глоба до петстотин лева.

Аз спирам до тук и оставям коментарите на вас … Лично за себе си избрах операционна система, при действията с която не съм заплашен от наказателния кодекс. Може да бъде изтеглена от тук или тук или от торенти – за предпочитане :)

One thought on “Windows за в къщи (за служители в администрацията) … А Орлин Кузов кой е? И какво по-точно прави държавната администрация?

  1. Орлин Кузов е поставено лице което защитава интересите на чужди компании. Освен че е заразил с тъпия Windows цялото българско образование ами е натресъл и Symantec като антивирусна.. при положение че има с пъти по евтини и качествени решения от това.. Този човек трябва да бъде уволнен незабавно !!!

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.