(Граждански) договор бланка

Бланките, които се продават по книжарниците, не ми харесват – прекалено сгъчкано, всичко трябва да се попълва на ръка, пък и на едно място е цитиран параграф, който е невалиден. Бланката на Сиела бива, може да се попълва и в самата програма, и да се експортва в текстови формат, но не ми харесва визуално как стои. Затова пускам тук този вариант на Договор за извършване на работа чрез личен труд, който преписах и сглобих. Сваляне в RTF формат.

ДОГОВОР

ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА РАБОТА ЧРЕЗ ЛИЧЕН ТРУД

Днес, …… 200…. г. в гр. ……

се сключи настоящият договор за …… (описва се вида на работата, поръчката)

между ……

с търговски адрес: ……

представлявана от ……

наричан по-долу за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна, и

……

притежаващ лична карта № ……, изд. на ……, от ……

ЕГН ……, с адрес ……

наричан по-долу ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна.

Страните се споразумяха за следното:

I. Общи условия по договора

Чл. 1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извърши …… (индивидуализира се вида на дейността и резултата, според параметри, количество, качество. Основното е, че трябва да се посочи резултата от работата, от дейността. Варианти: на свой риск и със свои материали; с материали и проект на Възложителя; по свой проект, но с материали на Възложителя; и др.)

Чл. 2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще изплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ възнаграждение в размер на …… (……) …… (Варианти: Възнаграждението може да бъде уговаряно: 1. С предплащане на една част от сумата; 2. с плащане на ежемесечни вноски; 3. с предварително предплащане на фиксирана цяла сума; 4. С изчисляване на обща сума на всички извършени услуги, след което се приспадне проценто т нея; 5. И др.)

Чл. 3. При изпълнение на поръчката (извършване на работата), ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ договореното в чл. 2 възнаграждение …… (по банкова сметка, в брой, чрез акредитив) в срок от  …… (Варианти: .1 След подписването на настоящия договор; .2 На протокол относно приемането и предаването на резултата; 3. Част от парите при подписването на договора и част след подписване на приемателния протокол; 4. И др.)

II. Права и задължения на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл. 4. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да  извърши/изработи посоченото в чл. 1 от настоящия договор, според изискванията за качество на обекта, вещта и др., предвидени в спецификацията към  договора …… (Евентуално се описват показателите за исканото качество, ма които следва да отговаря вещта, резултата от дейността)

Чл. 5. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да  извърши/изработи посоченото в чл. 1 от настоящия договор в срок до ……

Чл. 6. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да получи уговореното в настоящия договор възнаграждение в посочените срокове и при договорените условия.

Чл. 7. (1) В случаите, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ работи с материали (или проект) на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и изпълнението е станало невъзможно вследствие негодността на материалите, ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ своевременно е предупредил ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за тези факти, той има право съответно на част (ако е осуетено изпълнението на част от поръчката) или на цялото възнаграждение (ако тя вече е била изпълнена).

(2) Ако в случаите по предходната алинея ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ вече е извършил част от поръчката (работата), той има право на възнаграждение за тази част, дори ако качеството не отговаря на уговорените условия в случай че това се дължи на неподходящи или на некачествени материали, предоставени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Чл. 8. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще извърши работата с …… (Варианти: 1. Свои материали и проект; .2 Със свои материали и по проект на възложителя; 3. С материали и проект на възложителя; 4. И др.)

(2) Когато изпълнява поръчката по проект и материал на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и те се окажат негодни или неподходящи за извършването на работата, той носи задължение да предупреди ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и да иска замяна с подходящ материал или нов проект. (Препоръчва се, в случай, че това не бъде изпълнено от възложителя, да се предвиди изпълнителят да прекрати договора)

Чл. 9. Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е изпълнил част от  работата  и понататъшното изпълнение се окаже невъзможно поради причини, за които ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не отговарят, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да получи възнаграждение в размер само за изработената част от обекта или вещта, ако тя може да бъде полезна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. (В случай, че е извършена дейност, от която се изискват определени резултати, възложителят ще изплати на изпълнителя възнаграждение за извършените до момента действия, ако приеме и одобри резултатите от тях)

III. Права и задължения на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Чл. 10. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право по уговорка с ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да извърши проверка относно качество, количества, стадии на изпълнение, технически параметри и др., без с това да пречи на оперативната дейност на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл. 11. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да представи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ необходимите (договорените) документи, информация или други материали, свързани с изпълнение на посоченото в чл. 1 от настоящия договор. (Възможно е да се изискват от възложителя счетоводни документи, учебни програми, юридическа документация, маркетингови проучвания, рекламни материали и други, запознаването с които е необходимо за извършването на работата (дейността) по чл. 1 от договора)

IV. Приемане на резултата от свършената работа

Чл. 12. Ако поръчката е изпълнена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в договорените срокове и качество, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да приеме изпълнението в срок до …… (В случай на доверие, съобщението може и да е устно) от писменото или телефаксно съобщение за приключване на изпълнението.

Чл. 13. Приемането на резултата от извършената работа (обекта, вещта) ще се извърши с приемо-предавателен протокол, който е неразделна част от настоящия договор.

Чл. 14. Ако при приемането на резултата от свършената работа (обекта, вещта) се установи, че същият има недостатъци, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да иска отстраняването им за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в нов срок, договорен между страните и посочен в приемо-предавателния протокол. (Варианти: 1. Изпълнителят може да иска да бъде намален разметър на възнаграждението; 2. Възложителят може да извърши сам или да възложи на трето лице отстраняването на недостатъците, като изпълнителят му заплати разходите; 3. И др.)

V. Разваляне на договора

Чл. 15. Настоящият договор може да бъде развален от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ако предоставените му от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ материали (проект) се окажат негодни за изпълнение на поръчката и след своевременното уведомяване на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, последният не осигури подходящи материали (проект). В тези случаи ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ може да развали договора в срок от …… след уведомяването на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Чл. 16. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да развали договора в момента на приемане на резултата, ако са налице съответните отклонения или недостатъци, които правят обекта (вещта) негодни за ползване по предназначението, които ще бъдат …… (Вписва се начина на установяване на отклоненията и недостатъците)

VI. Цени, разплащания, неустойки

Чл. 17. При забава на една от страните по настоящия договор, неизправната страна дължи на изправната неустойка в размер на …… (……) …… (Ако неустойката е уговорена в процент, то се посочва, че този процент се начислява върху дължимата сума или стойността на дължимите материали. Полезно би било неустойката за забавяне на плащането да се уговори отделно)

Чл. 18. За лошо изпълнение на поръчката, когато резултатът се отклонява от уговореното

качество, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да …… (Варианти: 1. Откаже заплащането на втората част от сумата, ако е платил авансово една част; 2. Да начисли неустойка за лошото изпълнение – селдва да бъде уговорена такава предварително; 3. И др.)

Чл. 19. Ако вредите, претърпени от изправната страна са в по-голям размер от неустойката, изправната страна има право да търси по съдебен ред обезщетение за разликата, в съответствие с общите правила на гражданското законодателство.

Настоящият договор се подписа в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:  ……                                ИЗПЪЛНИТЕЛ: ……

5 thoughts on “(Граждански) договор бланка

  1. Това е интересно, благодаря!

  2. Благодаря и аз. Администратор съм на http://bliznaci.net. В сайта има секция за работа от вкъщи, предпочитана от жените в майчинство. Моля за разрешението Ви да добавя линк към тази страница в секцията „полезни връзки“ ( http://bliznaci.net/usefullinks.html) Поздрави!

  3. Това ме спаси! Благодаря ви!
    Да живее нета, добре че го има да си помагаме взаимно!!!

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.